čtvrtek 23. dubna 2015

Od září 2015 se otvírá MŠ Prosperity

Jak bude vypadat výuka v mateřské škole Prosperity?

V září 2015 chceme otevřít jednu smíšenou třídu mateřské školy pro 15 žáků. Přijímáme děti od 3 let.

Školka se nachází ve stejné budově jako ZŠ Prosperity
v moderních, zrekonstruovaných a nově vybavených prostorách.

Harmonogram dne
odpovídá nabídce školských zařízení pro děti předškolního věku. Odpolední činnosti jsou koncipovány ve smyslu všeobecného rozvoje dětí předškolního věku.

 Každý den je zaměřen na jinou oblast, např. anglický jazyk, klub nečtenářů, Ekolístky (environmentální výchova), výtvarný ateliér, keramika apod. Součástí odpoledního bloku je nabídka zájmových činností i pro děti, které do MŠ Prosperity pravidelně nedocházejí.

Veškeré činnosti jsou přizpůsobeny individuálním možnostem jednotlivých dětí
s ohledem na jejich další rozvoj v oblasti dovednostní i vědomostní.


Veškeré činnosti dětí od 3 do 6 let jsou v naší MŠ zaměřeny na rozvoj:

 • vyjadřovacích schopností (podpora a rozvoj řeči i myšlení)
 • předčtenářské gramotnosti
 • předmatematických představ
 • sluchového a zrakového vnímání
 • hrubé motoriky
 • paměti a pozornosti
 • představivosti a fantazie
Další informace najdete na http://www.skolaprosperity.cz/2015/04/jak-to-vypada-v-nasi-materske-skole.html

pondělí 20. dubna 2015

Přípravný ročník - něco pro předškoláky

Základní škola Prosperity v Poděbradech otvírá v září 2015 nultý - přípravný - ročník základní školy.

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA ŠKOLY PROSPERITY nabízí: 

 • práci v menším kolektivu dětí (10-15 žáků ve třídě), což umožní uplatnit snadnější individuální péči o každé dítě 
 • organizace přípravné třídy je podobná struktuře dopoledního vyučování na ZŠ 
 • podporu adaptaci dítěte na školní prostředí 
 • umožnění přirozeného začlenění do školní družiny, školního klubu 
 • přirozené možnosti rozvoje schopností a dovedností odpovídající individuálním potřebám a věku dítěte 

V rámci přípravné třídy ŠKOLY PROSPERITY jsou jednotlivé činnosti zaměřeny na:
 • vyjadřovací schopnosti (podpora a rozvoj řeči, myšlení) 
 • předčtenářskou gramotnost 
 • předmatematické představy (konstruktivistické myšlení) 
 • sluchové vnímání, zrakové vnímání; vizuomotorickou koordinaci 
 • jemná a hrubá motorika 
 • paměť a pozornost; představivost a fantazie 
 • pohybové a hudební dovednosti 
 • rukodělné činnosti 
 • sebeobsluhu, základní hygienické návyky a základy etického kodexu 
Více informací najdete na stránkách školy - www.skolaprosperity.cz.